Regulamin 1.FF

Regulamin 1. Festiwalu Filmowego Nowe Kino – Nowy Sącz

 

§ 1. (Festiwal)

 1. Festiwal Filmowy Nowe Kino – Nowy Sącz, zwany dalej „Festiwalem” ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem form krótkich filmowej twórczości fabularnej.

 2. 1. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku w Nowym Sączu.

 3. Celem Festiwalu jest:

 • popularyzacja polskiej twórczości filmowej;
 • promocja regionu poprzez inicjowanie nowatorskich działań kulturalnych.

§ 2. (Organizatorzy)

 1. Organizatorem Festiwalu jest Urząd Miasta Nowego Sącza i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Partnerem Agencja Artystyczna CDN. Za przygotowanie i przebieg Festiwalu odpowiada Dyrektor Festiwalu i Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

§ 3. (Program)

 1. Na program Festiwalu składają się:

 • konkurs krótkometrażowych filmów fabularnych, zwany dalej „Konkursem”;
 • pokazy pozakonkursowe;
 • spotkania z twórcami;
 • inne imprezy towarzyszące i wydarzenia specjalne.

§ 4. (Konkurs)

 1. Kwalifikacją konkursową objęte są filmy fabularne spełniające następujące kryteria:

 • czas trwania filmu nie może przekroczyć 30 minut;
 • filmy muszą być zrealizowane po 2014 roku;
 • filmy nie mogą być autorstwa członków jury.
 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne dalej zwane „Zgłaszającymi”, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.

 2. Każdy Zgłaszający może nadesłać dowolną liczbę filmów do Konkursu, każdy film musi jednak być zgłoszony oddzielnie i stanowić oddzielny plik.

 3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Koszty związane z wysłaniem zgłoszenia i nośnika z filmem pokrywa Zgłaszający.

 4. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu http://www.nowekino.nowysacz.pl do dnia 21 października 2016 roku.

§ 5. (Formularz Zgłoszenia Filmu)

 1. Warunkiem zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU, który jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: http://www.nowekino.nowysacz.pl

 2. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU, wraz z czytelnym podpisem Zgłaszającego należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres biura Festiwalu:

  Miejski Ośrodek Kultury
  Al. Wolności 23,
  33-300 Nowy Sącz
  z dopiskiem: „Festiwal Filmowy Nowe Kino – Nowy Sącz”.

  Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

 3. Zgłaszający zobowiązany jest potwierdzić swoje zgłoszenie poprzez przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU w formie elektronicznej na adres: nowekino@mok.nowysacz.pl do dnia 14 października 2016 roku. W temacie e-maila należy wpisać: ZGŁOSZENIE wraz z podaniem TYTUŁU FILMU.

 4. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność i prawdziwość danych umieszczonych w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.

§ 6. (Zasady zgłoszeń)

 1. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć kopię selekcyjna filmu poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • podanie hiperłącza (linku) do filmu, zabezpieczonego hasłem, poprzez wypełnienie odpowiednich pól w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU;
 • przesłanie nośnika z filmem w formacie DVD, wraz z papierową wersją FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU z zachowaniem zasad §5 pkt. 2.
 1. Hiperłącze (link) do filmu powinien być dostępny do momentu ogłoszenia wyników kwalifikacji konkursowej.

 2. Nośnik z filmem w formacie DVD powinien posiadać czytelny opis zawierający: tytuł filmu, nazwisko autora, czas trwania, format obrazu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nośniki z filmami opóźnione lub zaginione z przyczyn niezależnych.

 4. Organizator nie zwraca materiałów otrzymanych na potrzeby selekcji (w tym płyty DVD). Wszystkie zgłoszone materiały stają się częścią archiwum festiwalowego.

 5. Filmy zrealizowane w języku innym niż język polski powinny posiadać napisy w języku polskim.

 6. Kopie projekcyjne filmów zakwalifikowanych do Konkursu należy dostarczyć do dnia 10 listopada 2016 roku na adres biura Festiwalu:

  Miejski Ośrodek Kultury
  Al. Wolności 23,
  33- 300 Nowy Sącz

 7. Kopie projekcyjne mogą być przesłane na następujących nośnikach: DVD.

§ 7. (Zgody/prawa autorskie)

 1. Zgłaszający film lub jego twórca oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Festiwalu, wymienionego w punkcie 1 §2.

 2. Prawa autorskie filmu zgłoszonego do udziału w Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

 3. Zgłaszający wyrażą zgodę na projekcję zgłoszonego filmu podczas Festiwalu.

 4. Zgłaszający oświadcza, iż nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznej emisji zgłoszonego filmu podczas trwania Festiwalu.

 5. Festiwal ma prawo do użycia fragmentów filmu zakwalifikowanego do Konkursu oraz fotosów z filmu do celów promocyjnych.

 6. Festiwal ma prawo do umieszczenia informacji o filmie zakwalifikowanym do Konkursu na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych, między innymi w katalogu, programie, informacjach prasowych.

 7. Festiwal zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu Festiwalu.

 8. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 9. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. /ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

§ 8. (Jury)

 1. Kwalifikacji filmów do Konkursu dokonuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu

 2. Dyrektor Artystyczny Festiwalu powołuje skład Jury Konkursu.

 3. Jury konkursu przyznaje nagrody regulaminowe w Konkursie.

 4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 9. (Nagrody)

 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w Konkursie:

  • Nagroda Główna Festiwalu – Złoty Sędziwój- 5.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

  • Srebrny Sędziwój – 3.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

  • Brązowy Sędziwój- 1.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

  • Aktorski Sędziwój – 3.000,00 PLN dla najlepszego aktora/aktorki.

 1. Nagrody regulaminowe zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 30 dni od dnia zakończenia Festiwalu, na podstawie werdyktu Jury Konkursu. Nagrodzenie zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Festiwal potrąci i odprowadzi do wskazanego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy we właściwej wysokości.

 2. Uwzględniając tematyczną i gatunkową różnorodność filmów konkursowych, Jury Konkursu, w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu może przyznać Nagrody Specjalne i Wyróżnienia.

 3. Zastrzega się, że Jury Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagród regulaminowych, o których mowa w punkcie 1 §9.

 4. Dyrekcja Festiwalu ma prawo ustanowić inne, pozaregulaminowe nagrody fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

§ 10. (Postanowienia końcowe)

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na oficjalnej stronie Festiwalu http://www.nowekino.nowysacz.pl

 2. Regulamin może ulec zmianom, które obowiązują od chwili ich opublikowania na oficjalnej stronie Festiwalu http://www.nowekino.nowysacz.pl

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Festiwalu bez podania przyczyn.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących Festiwalu i Konkursu, decyzję podejmuje dyrekcja Festiwalu.

 

Pobierz Regulamin:

regulamin-nowe-kino-nowy-sacz-2016a.pdf