Regulamin

Regulamin 3.Festiwalu Filmowego NOWE KINO – NOWY SĄCZ

 

 • 1. (Festiwal)
 1. Festiwal Filmowy NOWE KINO – NOWY SĄCZ, zwany dalej „Festiwalem” ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem form krótkich filmowej twórczości fabularnej.
 2. 3. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 roku w Nowym Sączu.
 3. Celem Festiwalu jest:

– popularyzacja polskiej twórczości filmowej

– promocja regionu poprzez inicjowanie nowatorskich działań kulturalnych.

 

 • 2. (Organizatorzy)
 1. Organizatorem Festiwalu jest Urząd Miasta Nowego Sącza i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Partnerem Agencja Artystyczna CDN. Za przygotowanie i przebieg Festiwalu odpowiada Dyrektor Festiwalu i Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

 

 • 3. (Program)
 1. Na program Festiwalu składają się:

– konkurs krótkometrażowych filmów fabularnych, zwany dalej „Konkursem”

– pokazy pozakonkursowe

– spotkania z twórcami

– inne imprezy towarzyszące i wydarzenia specjalne.

 

 • 4. (Konkurs)
 1. Kwalifikacją konkursową objęte są filmy fabularne spełniające następujące kryteria:

– czas trwania filmu nie może przekroczyć 30 minut;

– filmy muszą być zrealizowane po 2016 roku;

– filmy nie mogą być autorstwa członków jury;

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne dalej zwane „Zgłaszającymi”, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.
 2. Każdy Zgłaszający może nadesłać dowolną liczbę filmów do Konkursu, każdy film musi jednak być zgłoszony oddzielnie i stanowić oddzielny plik.
 3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Koszty związane z wysłaniem zgłoszenia i nośnika z filmem pokrywa Zgłaszający.
 4. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu www.nowekino.nowysacz.pl  do dnia 28 października 2018 roku.

 

 • 5. (Formularz Zgłoszenia Filmu)
 1. Warunkiem zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU, który jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.nowekino.nowysacz.pl/kontakt/
 2. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU, wraz z czytelnym podpisem Zgłaszającego należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres biura Festiwalu: Miejski Ośrodek Kultury Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: „Festiwal Filmowy Nowe Kino – Nowy Sącz”. Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 3. Zgłaszający zobowiązany jest potwierdzić swoje zgłoszenie poprzez przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU w formie elektronicznej na adres: nowekino@mok.nowysacz.pl  do dnia 10 października 2018 roku. W temacie e-maila należy wpisać: ZGŁOSZENIE wraz z podaniem TYTUŁU FILMU.
 4. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność i prawdziwość danych umieszczonych
  w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.

 

 • 6. (Zasady zgłoszeń)
 1. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć kopię selekcyjną filmu poprzez jeden z poniższych sposobów:

-podanie hiperłącza (linku do pobrania pliku), zabezpieczonego hasłem, poprzez wypełnienie odpowiednich pól w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU;

-do konkursu nie będą brane pod uwagę linki z filmami zamieszczonymi na serwisie YouTube;

-przesłanie nośnika z filmem w formacie MP4, wraz z papierową wersją FORMULARZA ZGŁOSZENIA FILMU z zachowaniem zasad pkt. 2 §5.

 1. Hiperłącze (link do pobrania pliku) powinien być dostępny do momentu ogłoszenia wyników kwalifikacji konkursowej.
 2. Nośnik z filmem powinien posiadać czytelny opis zawierający: tytuł filmu, nazwisko autora, czas trwania, format obrazu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nośniki z filmami opóźnione lub zaginione z przyczyn niezależnych.
 4. Organizator nie zwraca materiałów oraz nośników otrzymanych na potrzeby selekcji. Wszystkie zgłoszone materiały stają się częścią archiwum festiwalowego.
 5. Filmy zrealizowane w języku innym niż język polski powinny posiadać napisy w języku polskim.
 6. Kopie projekcyjne filmów zakwalifikowanych do Konkursu należy dostarczyć do dnia 7 listopada 2018 roku na adres biura Festiwalu Miejski Ośrodek Kultury Al. Wolności 23, 33- 300 Nowy Sącz 8. Kopie projekcyjne mogą być przesłane na następujących nośnikach: płyta DVD, pendrive.

 

 • 7. (Zgody/prawa autorskie)
 1. Zgłaszający film lub jego twórca oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przyjmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Festiwalu, wymienionego w punkcie
  1 §2.
 2. Prawa autorskie filmu zgłoszonego do udziału w Festiwalu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Zgłaszający wyraża zgodę na projekcję zgłoszonego filmu podczas Festiwalu.
 4. Zgłaszający oświadcza, iż nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznej emisji zgłoszonego filmu podczas trwania Festiwalu.
 5. Festiwal ma prawo do użycia fragmentów filmu zakwalifikowanego do Konkursu oraz fotosów
  z filmu do celów promocyjnych.
 6. Festiwal ma prawo do umieszczenia informacji o filmie zakwalifikowanym do Konkursu na stronie internetowej Festiwalu, Facebook-u oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych, między innymi w katalogu, programie, informacjach prasowych.
 7. Festiwal zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu Festiwalu.
 8. Festiwal zastrzega sobie organizację w dniu 23 marca 2019 roku, pokazu zwycięskich filmów w Domu Sztuki SMB „Jary” w Warszawie oraz spotkania z ich twórcami w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
 9. Festiwal zastrzega sobie możliwość organizacji pokazów zwycięskich filmów na festiwalach partnerskich.
 10. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 • 8. (Dane osobowe)
 1. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów (którzy są współadministratorami danych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Zgoda obejmuje dane osobowe osób wymienionych w FORMULARZU ZGŁOSZENIA FILMU.
 3. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe w celach związanych z organizacją Festiwalu określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Festiwalu.
 4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
 5. Organizator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Festiwalu innym podmiotom, z którymi Organizatorzy współpracują
  w zakresie organizacji Festiwalu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Osobie której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Teść klauzuli informacyjnej z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, znajduje się na głównej stronie nowekino.nowysacz.pl.

 

 • 9. (Jury)
 1. Kwalifikacji filmów do Konkursu dokonuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
 2. Dyrektor Artystyczny Festiwalu powołuje skład Jury Konkursu.
 3. Jury konkursu przyznaje nagrody regulaminowe w Konkursie.
 4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 • 10. (Nagrody)
 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w Konkursie:

-Nagroda Główna Festiwalu – Złoty Sędziwój- 5.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

-Srebrny Sędziwój – 3.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

-Brązowy Sędziwój – 1.000,00 PLN dla reżysera nagrodzonego filmu;

-Aktorski Sędziwój  – 2.500,00 PLN dla najlepszego aktora/aktorki;

-Foto Sędziwój – 2.000,00 PLN dla autora najlepszych zdjęć do filmu;

-Muzyczny Sędziwój – 2.000,00 PLN dla autora najlepszej oryginalnej muzyki do filmu.

 1. Nagrody regulaminowe zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 30 dni od dnia zakończenia Festiwalu, na podstawie werdyktu Jury Konkursu. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Festiwal potrąci i odprowadzi do wskazanego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy we właściwej wysokości.
 2. Uwzględniając tematyczną i gatunkową różnorodność filmów konkursowych, Jury Konkursu, w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu może przyznać Nagrody Specjalne i Wyróżnienia.
 3. Zastrzega się, że Jury Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagród regulaminowych, o których mowa w punkcie 1 §9.
 4. Ustala się Nagrodę Publiczności w Konkursie – statuetkę Sędziwoja Publiczności –  przyznawaną filmowi wybranemu w drodze plebiscytu przez widzów Festiwalu (wg. Regulaminu Plebiscytu Publiczności).
 5. Dyrekcja Festiwalu ma prawo ustanowić inne, pozaregulaminowe nagrody fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

 

 • 11. (Postanowienia końcowe)
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na oficjalnej stronie Festiwalu www.nowekino.nowysacz.pl
 2. Regulamin może ulec zmianom, które obowiązują od chwili ich opublikowania na oficjalnej stronie Festiwalu www.nowekino.nowysacz.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Festiwalu bez podania przyczyn.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących Festiwalu i Konkursu, decyzję podejmuje dyrekcja Festiwalu.

 

Organizatorzy

 

Pobierz Regulamin:
Regulamin 3.FF Nowe Kino – Nowy Sącz